FSTN
  • FSTN负显LCD
  • 产品型号:
  • 工作电压:
  • 工作温度:
  • 功 率:
0

热线电话:0755-29100020

 
产品类型 FSTN
产品特性 *纯黑白模式
*符合纸白底色要求
*比STN视角广,对比度大
显示模式 正显/负显
Duty数 (Max)                                1/240
操作温度 (Max) -30~80°C
储存温度 (Max) -30~85°C
背光颜色 任何颜色
应用(仅供参考)                                        仪器仪表,咪表,PDA